علی شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در یاداشتی درباره حضور منتقدین در راهپیمایی روز 22 بهمن نوشت : سبز ها اعلام کرده بودند که با نماد سبز در راهپیمایی شرکت می کنند اما علی رغم حضور گسترده نتوانستند از نمادشان استفاده کنند.

وی افزود : حضور اعضای جنبش سبز در راهپیمایی 22 بهمن همانند شرکتشان در انتخابات گذشته اشتباه نبوده است و اگر کسانی در این راهپیمایی شرکت نکرده باشد اشتباه کسانی را مرتکب شده اند که در انتخابات گذشته شرکت نکرده اند .

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ادامه داده است : سبز ها آمدند اما هویت خود را آشکار نکردند . برخی بخاطر اینکه  22 بهمن را روز وحدت می دانستند و نه ابراز اختلاف ، برخی برای پرهیز از بروز خشونت و برخی نیز از سر ترس.