تصمیمات مجمع پس از دیدار خاتمی با موسوی

پس از راهپیمایی غرور انگیز 9 دی ماه و اعلام بیعت مجدد مردم با اصول انقلاب، سران جنبش سبز بیشتر منزوی شده اند. در این راهپیمایی مردم درخواست برخورد جدی با سران فتنه را بار دیگر یک صدا فریاد زدند.

به گزارش بولتن، از سوی دیگر قاطعیت دستگاههای امنیتی و قضایی در برخورد با متخلفین افزایش یافته است؛ سران فتنه را نگران کرده است.

ادر جلسه اخیر مجمع روحانیون، خاتمی از جلسه خود با موسوی گزارشی ارایه کردتمی و هم حزبی هایش که از سوی مردم منزوی شده اند و به دنبال بازگشت به فضای سیاسی جامعه هستند راههای بازگشت را بررسی می کنند و به دنبال حضور در عرصه سیاسی کشور هستند.

در جلسه اخیر مجمع روحانیون، خاتمی از جلسه خود با موسوی گزارشی ارایه کرد.

در این جلسه خاتمی گزارشی از دیدار با موسوی ارایه می کند و به هم حزبی هایش می گوید که موسوی تصور می کند که رهبری جنبش سبز را بر عهده دارد و نمی فهمد که بدون ما پشتوانه ای ندارد.

خاتمی می گوید ما خواستار حضور در انتخابات های بعدی هستیم ولی موسوی بازی سیاست را بلد نیست.

در این جلسه تصمیم گرفته می شود که برای بازگشت به فضای سیاسی جامعه برنامه ریزی شود و افراد رادیکال و تندرو از اعلام نظر خودداری کنند.

موسوی خویینی ها پیشنهاد می کند که دو نفر از اعضا با موسوی مجددا دیدار کنند و او را دعوت به همراهی با خود به رهبری خاتمی کنند.

/ 0 نظر / 2 بازدید