فراخوان جریان فتنه برای برهم زدن مراسم 22 بهمن

   

جریان فتنه در حال فرخوان نیروهای خود برای بر هم زدن مراسم 22 بهمن می باشد .

به نحوی که اعلام نموده اند باید قبل از شروع مراسم در مقابل جایگاه در میدان آزادای تجمع نموده و در حین سخنرانی ریس جمهور آقای احمدی نژاد با سر دادن سوت و کف مانع از سخنرانی و بر هم زدن نظم مراسم گردند .

البته ( شتر در خواب بیند پنبه دانه ....)

/ 0 نظر / 2 بازدید